bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana zasad udzielania świadczeń oraz zmiana dokumentu

Zasady udzielania świadczeń

Zasady udzielania świadczeń

1. Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są codziennie oprócz dni dodatkowo
wolnych od pracy, niedziel i innych dni świątecznych, zgodnie z harmonogramem pracy
poszczególnych poradni oraz zgodnie z zasadami określonymi w umowie ze Śląskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Harmonogramy pracy poszczególnych komórek merytorycznych Zespołu oraz godziny
przyjęć lekarzy znajdują się w widocznym miejscu przed gabinetami.

3. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby
trzeciej.

4. Świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom na
podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń:

– ginekologa i położnika;
– dentysty;
– wenerologa;
– onkologa;
– psychiatry;
– dla osób chorych na gruźlicę;
– dla osób zakażonych wirusem HIV;
– dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;
– dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
– w zakresie leczenia uzależnień dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia oraz dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia;
– dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
– dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
– dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
– dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia swojego numeru ewidencyjnego PESEL oraz
dowodu ubezpieczenia potwierdzającego prawo do świadczenia, a w przypadku braku
takiego dokumentu pacjent składa oświadczenie, że w ciągu 7 dniu od udzielonego
świadczenia dostarczy dowód ubezpieczenia.

6. W przypadku wydawania druku o czasowej niezdolności do pracy niezbędne jest okazanie
numeru identyfikacji podatkowej lub numeru dowodu osobistego oraz numeru
identyfikacji podatkowej zakładu pracy pacjenta.

7. Poza kolejnością są przyjmowani pacjenci:
– wymagający natychmiastowej pomocy;
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni dawcy Przeszczepu;
– działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
– kobiety w ciąży;
– świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
– świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich..

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu
właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

8. Zespół ma prawo odmówić świadczenia zdrowotnego w danym dniu:
– pacjentowi, który nie jest przygotowany do badania, do którego przygotowanie takie jest
potrzebne,
– pacjentowi nietrzeźwemu chyba, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia.

9. Świadczenia zdrowotne gwarantowane, w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia są udzielane bezpłatnie osobom ubezpieczonym i uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz każdej osobie w razie nagłego zachorowania, w przypadkach zagrożenia życia.Opublikował: Radosław Wacyk
Publikacja dnia: 23.07.2020
Podpisał: Radosław Wacyk
Dokument z dnia: 23.07.2020
Dokument oglądany razy: 4 874