bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zasady udzielania świadczeń

Zasady udzielania świadczeń

1. Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są codziennie oprócz dni dodatkowo
wolnych od pracy, niedziel i innych dni świątecznych, zgodnie z harmonogramem pracy
poszczególnych poradni oraz zgodnie z zasadami określonymi w umowie ze Śląskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Harmonogramy pracy poszczególnych komórek merytorycznych Zespołu oraz godziny
przyjęć lekarzy znajdują się w widocznym miejscu przed gabinetami.

3. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby
trzeciej.

4. Świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom na
podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń:

– ginekologa i połoŜnika,
– wenerologa,
– psychiatry,
– onkologa,
– dentysty,
– lecznictwa odwykowego dla osób uzaleŜnionych od środków odurzających i substancji
psychoaktywnych,
– dla osób zakaŜonych wirusem HIV,
– dla osób chorych na gruźlicę,
– dla inwalidów wojennych.

5. Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia swojego numeru ewidencyjnego PESEL oraz
dowodu ubezpieczenia potwierdzającego prawo do świadczenia, a w przypadku braku
takiego dokumentu pacjent składa oświadczenie, Ŝe w ciągu 7 dniu od udzielonego
świadczenia dostarczy dowód ubezpieczenia.

6. W przypadku wydawania druku o czasowej niezdolności do pracy niezbędne jest okazanie
numeru identyfikacji podatkowej lub numeru dowodu osobistego oraz numeru
identyfikacji podatkowej zakładu pracy pacjenta.

7. Poza kolejnością są przyjmowani pacjenci:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
- kobiety w ciąży
- świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu
właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

8. Zespół ma prawo odmówić świadczenia zdrowotnego w danym dniu.Opublikował: Jacek Morawin
Publikacja dnia: 28.05.2018
Podpisał: Wojciech Szymeczko
Dokument z dnia: 09.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 545