bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku, ZWPS powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ZWPS ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, ZWPS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Wnioski składa się w sekretariacie ZWPS (pokój nr 323).


Załączniki, dokumenty i linki powiązane z dokumentem:

WZÓR wnioskuOpublikował: Michał Wawer
Publikacja dnia: 25.04.2022
Podpisał: Wojciech Szymeczko
Dokument z dnia: 09.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 576